Radoslav Minkov
CEPS Staff

Radoslav Minkov

IT Manager

Radoslav Minkov
About

Radoslav Minkov

IT Manager

Radoslav Minkov is the IT Manager at CEPS.

Master degree, Sofia Technical University